X
از سوی نشر مرکز، نوشته‌ی دکتر محمدرضا آزاده‌فر

کتاب «موسیقی در فلسفه و عرفان» منتشر شد

پنجشنبه, 14 مرداد 1395

به گزارش نای، کتاب «موسیقی در فلسفه و عرفان» نوشته‌ی دکتر محمدرضا آزاده‌فر با شمارگان یک‌هزار نسخه در ۱۱۴ صفحه، به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی نشر مرکز منتشر شد.

در این پژوهش ابتدا سه نگاهِ کلامی، فلسفی و عرفانی به موسیقی مطالعه می‌شود. دیدگاه‌های کلامی مرتبط با موسیقی، در سه حوزهی فکری معتزله، اشاعره و شیعه بررسی می‌شوند و در بخش مربوط به دیدگاه‌های حکمی و فلسفی نیز سه حوزهی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه مورد کاوش قرار می‌گیرد و در پایان دیدگاه‌های عرفانی معرفی می‌شوند که عبارت‌اند از: عرفان نخستین، عرفان نظری، مولویه، و سایر عرفا و متصوفه.

در بخش دوم این کتاب میزان باورپذیری آراء متکلمان، فلاسفه و عرفا در زمینهی موسیقی، برای جوانان امروزی اهل موسیقی در ایران بررسی می‌شود. این بخش حاصل یک سلسله تحقیقات میدانی است. در بخش پایانی این کتاب چالش تفاوت نگاه جوان امروز ایرانی با دیدگاه‌های واردشده از غرب مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

cover2

چاپ
>