X

برگزاری سومین همایش موسیقی پایداری, بمناسبت چهارم خرداد و روز دزفول

دوشنبه, 17 خرداد 1400

به گزارش نای درشب اول ابتدا گروه موسیقی پیشکسوتان شهرستان دزفول به اجرای برنامه پرداختند، سپس اسحاق زاده به تک نوازی تار پرداخته و درانتهای برنامه گروه موسیقی کودکان آموزشگاه موسیقی دستان، قطعه ای برای دزفول اجرا کردند.

در شب دوم اجرای موسیقی پاپ با صدای اقای مبین رضا زاده و اجرای چندترانه درباره دزفول آغاز و سپس گروه پاپ صدآوان پنج ترانه پاپ ربه صحنه رفته و همچنین محمدحسین تابنده پور در این شب شعری دررسای دزفول را اجرا کرد.

شهردار دزفول ، اعضای شورای شهر و معاونت فرهنگی شهرداری مهمانان ویژه این برنامه بودند.

شب سوم با اجرای مرشد زورخانه، آقای نوری آغاز، سپس گروه کُر “کتراک” به سرپرستی و رهبری محسن زینبی نژاد به اجرای برنامه پرداختند.

دراین برنامه ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول و ریاست بنیاد چهارم خرداد به سخنرانی پرداختنه و درانتها از تمامی گروه ها وعوامل اجرایی تقدیرو تشکر به عمل آمد.

این برنامه ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

چاپ
>