X

انتشار آلبوم جدید از پیام جهانمانی

سه شنبه, 26 آذر 1398

آلبوم «هفّ» اثر تازۀ پیام جهانمانی، نوازنده تار، از سوی نشر ماهور منتشر شد.

به گزارش نای، دربارۀ این اثر به قلم ساسان فاطمی می‌خوانیم: «شاید در بین کارهای اخیر پیام جهانمانی که از تکنوازی صرف فاصله گرفته است، این آلبوم از همه شخصی‌تر باشد؛ و شاید، از شوخی روزگار، حتی شخصی‌تر از آلبوم‌های تک‌نوازی‌اش. پیام جهانمانی یک ویرتوئُز تار است، یک آموزش‌دیدۀ موسیقی ایرانی در جهان امروز. و هفّ یک اثر موسیقایی از اوست: حاصل کاربرد همۀ ابزارهای هنری-ذهنی در دسترس او برای بازتاب چیزی که هست، چیزی که می‌خواهد بازتاب دهد. آنچه با این ابزارها در وجود می‌آید یک فضای اثیری است، پر از سکوت‌هایی که صداها آنها را می‌سازد، صداها از دل آنها سربرمی‌آورند و باز هم صداها در دل آنها محو می‌شوند.

نوازندگان این اثر عبارتند از: پیام جهانمانی (تار)، امیرحسین نجفی (تارسوپرانو و دوتار)، کیارش روزبهانی (تار باس، رباب)، و یاشار اطاعتی (کمانچه و قیچک آلتو).

چاپ
>