X

یادواره مکتوب و تصویری ابوالحسن صبا تدوین و منتشر می شود

چهارشنبه, 26 خرداد 1400

به گزارش نای  کتاب و اثر تصویری ابوالحسن صبا با پژوهش و نگارش سیدعلیرضا میرعلینقی؛ پژوهشگر موسیقی تدوین می شود.

تدوین این مجموعه که شامل زندگی و وقایع مربوط به زندگی اتاد ابوالحسن صبا، تاثیر فعالیت های این هنرمند، فهرست آثار و نظرات و دیدگاههای هنرمندان و همچنین گزارش از شکل گیری و فعالیت موزه ابوالحسن صبا است از سال ۱۳۹۸ از سوی انجمن موسیقی ایران و توسط میرعلینقی آغاز شده است.

این مجموعه پژوهشی به منظور مستندسازی و ثبت جامع زندگی، فعالیت ها و آثار استاد ابوالحسن صبا انجام می شود.

چاپ
>