X

گزارش تصویری هشتمین روز جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، بخش ویژۀ موسیقی دستگاهی

پنجشنبه, 16 شهریور 1396

در بخش ویژۀ موسیقی دستگاهی (حفظ کل ردیف)، نوازندگان سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی با سقف سنی ۲۹ سال مجاز به شرکت در جشنواره بودند. شرکت‌کنندگان می‌بایست به یکی از روایت‌های معتبر و شناخته‌شده از ردیف موسیقی ایرانی تسلط و احاطۀ کامل می‌داشتند و می‌بایست در تمامی دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی کلاسیک ایرانی، بر اساس نظر هیئت داوران، به اجرای بداهه نیز بپردازند.

با پایان یافتن بخش ویژه موسیقی دستگاهی، جشنواره در نهمین روزِ خود وارد بخش موسیقی کلاسیک غربی شده و امروز سازهای ویُلن و ویولا در سه ردۀ سنی الف، ب، و ج در حضور هیئت داوران متشکل از استادان سیاوش ظهیرالدینی، ابراهیم لطفی و مرجان قنبری مهر به اجرا میپردازند.

عکاس: کیان معاذیان

چاپ
>