X

پیام معاون امور هنری وزارت ارشاد به جشنواره‌ موسیقی جوان

چهارشنبه, 2 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در پیام سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان چنین آمده است:

هو الجمیل

فرزندان عزیز ایران

هنرمندان نامدار فردا

 

موسیقی، مواجهۀ با خویش و گفتگوی با دیگران است. رنج کریمانه‌ای که به گنج دانایی ره می‌سپارد و خلوت خیال‌انگیزی که جان و جهانِ جامعه را به خونِ آواها و آوازها، جویا و گویا می‌دارد. موسیقی، حماسۀ «شنیدن» و حادثۀ «شنیده‌شدن» است. ملاقات دیگرگونه‌ای که بی‌رخصت زبان، خالق هم‌زبانی‌هاست. روزگار ما، بیش از هر روزگاری، به خلق این گفتگو و ترویج آن محتاج است که به مَرهم موسیقی می‌توان روح مجروحِ انسان را علاج بخشید و خدشۀ خشم را از خاطرۀ جهان زدود.

نهال نازک جشنوارۀ ملّی موسیقی جوان به پویایی فرزندان ایران‌زمین، که کلاه سروَری هنر بر سر و هُمای همت بر شانه دارند، درخت بالنده‌ای شده است که امید ثمرها و سَمرها به دنبال خواهد داشت. خرسندم که به فروتنی می‌توانم آفرین‌گوی هنرمندان این دوره از جشنواره باشم و آرزومندم آموزه‌های استادانِ نیک‌منشِ این روزگار، به‌شایستگی در سرزمین هنر به بار نشیند.

 

برادر شما

سیدمجتبی حسینی

چاپ
>