X

مینا افتاده: در جشنواره موسیقی جوان از تبعیض خبری نیست

چهارشنبه, 20 مرداد 1400

به گزارش نای به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مینا افتاده،استاد سنتور  و مدرس هنرستان موسیقی، جشنواره موسیقی جوان را یکی ازجشنواره‌های قابل توجه برای نوجوانان و جوانان دانست و گفت: بسیاری ازجوانان و نوجوانان علاقمند به موسیقی در مناطق دور از پایتخت که امکاناتچندانی برای بروز استعدادها و توانایی‌هایشان را ندارند، در این جشنوارهشرکت می‌کنند و مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد:جشنواره موسیقی جوان جای خالی آموزش موسیقی دربسیاری از شهرها را گرفته است. هنرستان‌ها و دانشکده‌هایی که آموزش‌هایقابل قبول ارائه می‌کنند در تهران متمرکز شده‌اند و در نبود آموزش‌هایمناسب و استاندارد، بخصوص نبود هنرستان موسیقی برای دختران دربرخی شهرستان‌ها، علاقمندان جوان و نوجوان موسیقی و هنرمندان نوپا درشهرهای مختلف کشور راغب هستند که نواختن ساز را بیاموزند و درجشنواره موسیقی جوان شرکت کنند.

افتاده اضافه کرد: می‌دانم در میان سازهای ایرانی، سنتور یکی ازپرمخاطب‌ترین سازهاست که با استقبال جوانان و نوجوانان قرار گرفته و دراین رشته بسیار با اشتیاق کار می‌کنند.

این استاد موسیقی ایرانی تاکید کرد: جشنواره جوان نقش آموزش صحیح واصولی را برای پیشبرد موسیقی و  فرهنگ کشور بازی می‌کند.

او همچنین این نکته را هم اضافه کرد که جشنواره جوان در چهارده دورهتوانسته جوانان علاقمند به موسیقی را به مسیر درست هدایت کند.

افتاده که چند دوره داور جشنواره موسیقی جوان بوده، توضیح داد: درسال‌های اول برگزاری جشنواره، سعی می‌کردیم شرکت‌کنندگان را بهروش‌های درست هدایت کنیم و اصول را به آنها آموزش بدهیم اما حالا بهقدری آزموده شده‌اند که رقابتشان بسیار تنگاتنگ است و انتخاب برایداوران بسیار دشوار می‌شود. متاسفانه شرایط و امکانات جشنواره اجازهنمی‌دهد که تعداد برگزیدگان از تعداد مشخصی بیشتر باشد وگرنه به اعتقادمن، در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌کنندگان جشنواره موسیقی جوانمی‌توانستند برگزیده باشند.

افتاده در خصوص  معرفی برگزیدگان جشنواره به بازار موسیقی و مشارکتآنها در فعالیت‌های حرفه‌ای گفت:در تمام دوره‌هایی که من داور جشنوارهبوده‌ام، این مسئله مطرح بوده و همیشه به این فکر کرده‌ایم که چگونه می‌توانبرگزیدگان جشنواره و کسانی که رتبه‌های خوب کسب می‌کنند، بخصوصشرکت‌کنندگان گروه (ج) را به مسیری هدایت کنیم که در عرصه حرفه‌ایمشغول به کار شوند. اقداماتی هم در این باره صورت گرفته که از آن جملهمی‌توانم به برگزاری چند اجرای صحنه‌ای برای برگزیدگان جشنواره اشارهکنم اما در این دو دوره به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجراهای زنده تقریباتعطیل بوده‌اند و همان طور که سال گذشته برگزاری اجرای صحنه‌ای برایبرگزیدگان مقدور نشد چه بسا امسال هم نتوانیم در این باره کاری بکنیم.

این داور همچنین با اشاره به اینکه ایده‌ها و برنامه‌های دیگری برای حمایتاز برگزیدگان این جشنواره مطرح شده، توضیح داد: صحبت‌هایی شدهدرباره اینکه ورود برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان به دانشگاه‌های کشورتسهیل شود یا شریطی فراهم شود که برگزیدگان بتوانند با ارکسترهای بزرگهمکاری داشته باشند اما اجرایی شدن این ایده‌ها منوط به همکاری سایرنهادها و سازمان‌ها با جشنواره موسیقی جوان است چون برگزارکنندگان اینجشنواره به تنهایی نمی‌توانند تمام اتفاقات را رقم بزنند.

 

حضور پرتعداد اساتید طراز اول موسیقی در جمع داوران جشنواره موسیقیجوان از دیگر مواردی است که مینا افتاده به آن اشاره کرد و توضیح داد: حدود ۱۰۰ داور، عملکرد بچه‌های علاقمند به موسیقی را بررسی می‌کنند کهتمامی آنها از اساتید طراز اول موسیقی کشور هستند؛ بخصوص در بخشموسیقی نواحی  از جمله موسیقی خراسان، کردستان، جنوب،لرستان،آذربایجان و … بهترین‌ها در جمع داوران حضور دارند و همه آنهاهنرمندانی مستقل هستند که حضورشان در جشنواره برای شرکت‌کنندگانبسیار مغتنم است. در بخش موسیقی ایرانی، برای هر سال حداقل ۳ داورحضور دارد که تجربه و دانششان برای شرکت‌کنندگان بسیار مفید است. تنوع داورها این حسن را دارد که فقط یکی از مکاتب نوازندگی مد نظر قرارنگیرد. به عنوان نمونه در بخش داوری ساز کمانچه هر داور یک ایدئولوژی ومکتبی را در نوازندگی مد نظر قرار می‌دهد که مانع تکصدایی می‌شود.  داوران در کنار هم اجرای شرکت کنندگان را ارزیابی می‌کنند، امتیازمی‌دهند و در نهایت کسی برگزیده می‌شود که توانسته باشد نظر داورانی ازمکاتب متعدد را کسب کرده باشد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، تنوع شیوه‌های داوری، اعتماد را به همراهخواهد داشت و البته ممکن است کم‌سال بودن یا کم‌تجربه بودنشرکت‌کنندگان در جشنواره از یک سو و محدود بودن تعداد برگزیدگان ازسوی دیگر ممکن است باعث شود، برخی به داوری‌ها خرده بگیرند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: همیشه در هر رقابتی، عده‌ای باز می‌مانند وتا اندازه‌ای طبیعی است که مثل دوران تحصیل، بچه‌ها اگر نمره‌شان خوبباشد، خودشان آن را گرفته‌اند و اگر بد باشد استاد بد نمره داده است. درداوری جشنواره هم ممکن است چنین برداشت‌هایی وجود داشته باشد اماتنوع داوران یکی از امتیازات جشنواره برای جلب رضایت شرکت‌کنندگانمحسوب می‌شود.

افتاده افزود: تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره بسیار زیاد است. پارسالنزدیک به ۳۰۰ نفر فقط در بخش سنتور شرکت کرده بودند در حالی که فقطباید ۴ گروه ۸ نفره انتخاب می‌شدند. این انتخاب بسیار دشوار است و رقابتدر جشنواره بسیار تنگاتنگ اما همیشه نتیجه داوری حاصل اجماع چند داوربا نگاه‌های متعدد از مکاتب مختلف بوده که در حق کسی اجحاف نشود. منبا قاطعیت می‌گویم که در جشنواره موسیقی جوان تبعیض صورت نمی‌گیرد.

این نوازنده پیشکسوت درباره شیوه داوری در این جشنواره توضیح داد: همهموارد را در نظر می‌گیریم؛ سنوریته، احساس موزیکالیته، تطبیق اجرا بامطالب تعیین شده و…. در نهایت این مهم است که شما وقتی نوازندگی سازرا می‌شنوید، لذت ببرید.

از سه سال پیش داوری اصلی بر اساس صدای اجراها صورت می‌گیرد؛یعنی داوران تصویر شرکت کنندگان را نمی‌بینند و اسامی آنها را نمیدانند. صداها را می‌شنوند، رای می‌دهند و بعد تصویرشان را می‌بینند که به اکول یااستایل نوازنده و شکلی که پشت ساز می‌نشیند، رای بدهند. در نهایت آراجمع می‌شود و نتیجه نهایی اعلام می‌شود. به همین دلیل است که انقدر محکم می‌گویم در جشنواره موسیقی جوان از تبعیض و پارتی‌بازی خبرینیست.

افتاده که هشت دوره جشنواره موسیقی جوان را داوری کرده، در پایان تاکیدکرد: بارها طی سال‌های گذشته پیشنهادهایی به دبیر جشنواره ارائه کرده‌ایمو همیشه مورد استقبال قرار گرفته. البته چون دبیر این جشنواره از فعالان واساتید موسیقی است، با کم و کیف جشنواره به خوبی آشناست و به کم وکاستی‌های احتمالی هم آگاه است اما در برخی موارد اجرای پیشنهادها ونظرات داوران یا حتی خود دبیر جشنواره، نیازمند امکانات و شرایطی استکه از دایره اختیارات و توانایی‌های برگزارکنندگان جشنواره موسیقی جوانخارج است. بنابراین می‌توانم بگویم جشنواره با امکانات فعلی در بهترینحالت ممکن برگزار می‌شود.

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پاییز امسال به دبیریهومان اسعدی و مشارکت گسترده استادان موسیقی ایران باحمایت دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی،توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری بنیاد رودکیبرگزار می‌‌شود.

چاپ
>