X

مدیر روابط عمومی پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان معرفی شد

شنبه, 23 اسفند 1399

هومان اسعدی، دبیر پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در حکمی سحر طاعتی را به عنوان مدیر روابط عمومی این دوره جشنواره منصوب کرد.

به گزارش نای، اسعدی در این حکم نوشته است: با توجه به تخصص و تجارب ارزندۀ شما در زمینۀ روابط عمومی و امور رسانه‌ای، و نیز با عنایت به سوابق و عملکرد شایستۀ سرکار عالی در دوره‌های هفتم تا دهم، به موجب این حکم به عنوان «مدیر روابط عمومی پانزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان» منصوب می‌شوید.

امید است در این دوره نیز، همچون ادوار پیشین، امور روابط عمومی و انعکاس اخبار و رویدادهای جشنواره با مدیریت شما، در تعاملی مطلوب با اصحاب قلم و رسانه، به نحوی شایسته انجام شود.

چاپ
>