X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

مجید کیانی: برای حفظ موسیقی کشورمان چنین جشنواره هایی را بسیار مفید می دانم

شنبه, 16 تیر 1397

چند روزی بیشتر به برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان نمانده است و داوران هر بخش مشغول بررسی آثار ارسالی هستند. مجید کیانی نیز به عنوان یکی از داوران بخش سنتور حضور دارد. او پس از بررسی آثار از کم و کیف آن به روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان گفت:
مجید کیانی در خصوص کیفیت آثار گفت: از نظر من بسیار خوب هستند و به خوبی نیز تلاش کرده اند. این کار ما را مشکل می کند، چرا که انتخاب از میان آن ها سخت می شود. امیدوار هستیم قضاوت مان تا جایی که امکان دارد به درستی انجام شود. کسانی که شرکت می کنند و مورد ارزیابی قرار می گیرند، باید بدانند که انتخاب شدن دلیلی بر بهترین بودن آن ها نیست و همچنین کسانی که انتخاب نمی شوند نباید فکر کنند از دیگران ضعیف تر بوده اند.
او علت را چنین اظهار کرد: کسانی که انتخاب می شوند توانسته اند خودشان را بشناسند و ما توانسته ایم آنان را کشف کنیم. از طرف دیگر کسانی که انتخاب نمی شوند نتوانسته اند توانایی های شان را به خوبی به ما نشان بدهند و ما نتوانسته ایم آن ها را کشف کنیم.
این داور در جهت بهبود کار به شرکت کنندگان پیشنهاد نمود: هر چه بیشتر روی موسیقی دستگاهی و ردیف کار کنند، پیشرفت بهتری خواهند کرد. در قسمت های ضربی نیز خودشان را آماده کنند تا امتیاز بیشتری کسب نمایند.
وی در خصوص جشنواره موسیقی جوان بیان نمود:
برای حفظ موسیقی کشورمان چنین جشنواره هایی را بسیار مفید می دانم. شرکت کنندگان هم موسیقی اصیل خود را با حضور پیدا کردن در جشنواره حمایت می کنند

چاپ
>