X

فرآیند ثبت مؤسسۀ مستقل در دستورکار انجمن‌ها قرار گرفت

شنبه, 4 اردیبهشت 1400

معاون امور هنری اداره ارشاد استان تهران و مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در خصوص مسائل انجمن موسیقی استان تهران دیدار کردند.

به گزارش نای، طی جلسه‌ای با حضور میثم مرادی (معاون امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری اداره‌ارشاد استان تهران) با علی نیکنام (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) پیرامون مسائل انجمن موسیقی استان تهران و کمک مادی به این انجمن گفتگو شد.

در بحث آسیب‌ها و نشاط اجتماعی مقرر گردید نشستی با مجموعه معاونت امور اجتماعی استانداری گذاشته شود تا در صورت امکان از گروه‌های موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها در مناطق محروم با حمایت استانداری و فرمانداری حمایت شود. در ادامه همچنین گفتگویی پیرامون قانونمندشدن فعالیت انجمن‌های موسیقی و اهمیت فرآیند ثبت مؤسسۀ مستقل شد و مقرر گردید با پیگیری معاون امور هنری اداره‌ارشاد استان تهران این مهم در آیندۀ نزدیک برای انجمن موسیقی تهران به سرانجام برسد.

چاپ
>