X

عدم خلاقیت در کار دف نوازان جوان موج می زند

چهارشنبه, 7 مهر 1400

به گزارش نای، حسین رضایی نیا نوازنده و داور بخش دف جشنواره پانزدهم با اشاره به نقش تاثیرگذار جشنواره در روند موسیقی کشور گفت: این تاثیرگذاری به قدری بوده که هر سال برتعداد شرکت کنندگان افزوده می شود. به نظر من جشنواره موسیقی جوان،یکی از معتبرترینجشنواره هایی است که در ایران برگزار می شود و آثار آن را کارشناسان بسیار خوبی بررسی می کنند و همینمسئله به دیده شدن نوازندگان جوان کمک بسزایی کردهاست البته نمی توان از نقش فضای مجازی در معرفی و دیده شدن شرکت کنندگان غافل شد.

وی ادامه داد:استمرار برگزاری جشنواره یکی دیگرامتیازات مثبت جشنواره موسیقی جوان است  برای اینکهما بدانیم موسیقی زنده است و ادامه حیات می دهد.

این نوازنده دف با اشاره به حضور اکثریت اساتیدموسیقی در جایگاه داور جشنواره موسیقی جوان و اعتباربخشی به این رخداد موسیقایی گفت:سالهاست کهبسیاری از  اساتید موسیقی بواسطه ضعف در مدیریتجشنواره موسیقی فجر در آن حضور پیدا نمی کنند و نسبت به آن دلسرد شده اند اما در ترکیب هیات داورانجشنواره موسیقی جوان،پیشکسوتان و بزرگان موسیقیحضور دارند و با جان و دل آثار رسیده را هر ساله داوریمی کنند واین مسئله هم باعث اعتبار بخشی به جشنوارهشده و هم برای جوانان علاقه ایجاد کرده است چرا کهوقتی یک جوان می بیند کارش توسط یک هنرمند بزرگدیده میشود، می تواند انگیزه را در خود ایجاد می کند و می داند نمره ای که میگیرد از طرف کارشناس های خوب بوده و کسی هم که نمره نمی آورد قطعا به نقطه ضعفشپی می برد که حتما کارشناس خبره یک موردی را در نوازندگی اش دیده که ضعف محسوب می شده بنابراینبرگزیده شدن یا نشدن برای شرکت کنندگان امیتاز خوبیبرای پی بردن به نقاط قوت و ضعف نوازندگان جوان است.

رضایی نیا در ادامه در خصوص داوری پانزدهمینجشنواره ملی موسیقی جوان اظهار داشت:امسال هیاتداوران اجازه نداشتن تصویر نوازندگان را ببینند و فقط از طریق شنیدن صدای سازشان داوری هایمان صورت گرفت در واقع آن بخشی که مربوط به استایل و اکولنوازندگی بود، برای اینکه شائبه ای ایجاد نکند و خدایناکرده داوری بخواهد شاگرد خودش را بالا بیاورد،حذفشده بود. به طور کلی ما داورها حتی اسم شرکتکنندگان و مشخصات آنها را هم متوجه نشدیم و فقط بر اساس صدای سازشان نمره دادیم.

داور بخش دف پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در خصوص نقاط قوت و ضعف شرکت کنندگانگفت:متاسفانه نقطه قوت خیلی در کارشان کمتر دیده میشد چرا که خلاقیت خیلی کمتر شده بود و بیشتر مواردتکراری و کپی شده را اجرا می کردند و اکثرا یک سریشلوغ کاری های بیخود داشتند و عدم خلاقیت در کارشانموج می زد اما در کل رقابت نزدیکی بود.

رضایی نیا با اشاره به نقاط قوت شرکت کنندگان دوره پانزدهم جشنواره بیان داشت:به نظر من حضور در چنینجشنواره نقطه قوت هر شرکت کننده است چرا که بواسطه این رویداد مهم موسیقی دیده می شوند و این خود میتواند به تجربه شان در زمینه موسیقی اضافه کند.

این نوازنده باسابقه دف با بیان اینکه ما نوازنده های بسیاری داریم که در دل جشنواره جوان توانستند به جاهای بزرگ در جامعه موسیقی راه پیدا کنند،گفت:منمعتقدم بایستی برای شرکت کنندگان ایجاد انگیزه کنیم و پیشنهاد بر این است از آنجایی که ورود به دانشگاههایموسیقی بواسطه پذیرش محدود،کمی سخت است از دل جشنواره موسیقی جوان به هر دانشگاه ۱-۲ نفر برایادامه تحصیل معرفی شوند. در این صورت هم اعتبار جشنواره را دوچندان می کنیم هم هنرجویان بدون کنکور و واسطه امکان تحصیل پیدا می کنند.

چاپ
>