X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

عبد النقی افشارنیا: هنرجویان در هیچ شرایطی بهتر ازاجرا و نقد آثارشان نمی توانند، متوجه کم و کیف کارشان بشوند

چهارشنبه, 20 تیر 1397

کمتر از یک ماه به برگزاری «دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان » در شهر تهران فرصت باقی نمانده است و مراحل پایانی داوری ها توسط اساتید در حال انجام است.عبدالنقی افشارنیا نوازنده نی و ردیف دان برجسته موسیقی ایرانی و داور این دوره از جشنواره ملی جوانان ضمن مفید خواندن برگزاری چنین جشنوارهایی ، انتقاداتی را نسبت به شرکت کنندگان مطرح کرد و ادامه داد:

من به شخص تغییر چندانی را مشاهده نکردم. به نظرم کسانی که سال های قبل در جشنواره جوان شرکت کرده بودند.  در این دوره پیشرفت چشم گیری نداشتند. جوانان ما باید از این شرایط برای بهبود کارشان استفاده کنند اما با این وجود رشد آشکاری را در آثارشان مشاهده نکردیم. من فکر می کنم بخشی از این ناکارآمدی به اساتیدی برمی گردد که این هنرجویان در کنارشان کار می کنند و بخشی هم به خود هنرجویان و باید برای کسب موفقیت کار را جدی تر بگیرند.

این هنرمند در خصوص شدت اشتباهات نیز این گونه توضیح داد:در مورد گروه «الف»که با توجه به سن و تازگی شروع فعالیت شان اشتباه خاصی را مشاهده نکردم و بیشتر گروه های بعدی باید با انگیزه بیشتری برای برطرف کردن اشتباهات شان کوشش کنند. من فکر می کنم چون امکان برگزاری کنسرت و اجراهای متعدد وجود ندارد که کار هنرجویان مورد نقد و بررسی قرار گیرد. تمام این ها باعث می شود که کار شان افت کند

عبدالنقی افشارنیا با پر رنگ خواندن سهم «جشنواره ملی جوان» در پیشرفت جوانان ادامه داد:مسلما کمک کننده خواهد بود مخصوصا برای شرکت کنندگان شهرستانی که از امکانات و اساتید کمتری در شهرشان بهرمند هستند و ما هم باید زمینه را برای اجرا بروز توانمندی هایشان مهیا کنیم چون هنرجویان در هیچ شرایطی بهتر ازاجرا و نقد آثارشان نمی توانند، متوجه کم و کیف کارشان بشوند.

چاپ
>