X

صدور بیش از ۲۵۰۰ کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای هنری

دوشنبه, 11 مرداد 1400

به گزارش نای از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۲۵۵۲ کارت صلاحیت تدریس برای مربیان آموزشگاههای آزاد هنری صادر شده است که ۱۴۹۶ کارت صلاحیت تدریس در رشته موسیقی و ۱۰۵۶ کارت در رشته های هنرهای تجسمی، خوشنویسی، نمایش و هنرهای سنتی است.

به منظور تسهیل و تسریع در صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری در راستای تقویت کیفی آموزش هنر در آموزشگاهها، سامانه کارت صلاحیت تدریس در این دوره راه اندازی شده است و ثبت و بررسی درخواست ها از طریق سامانه انجام می شود.

صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تعلیق شد و در مجموع از ابتدا تاکنون ۶۳۷۲ کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاههای آزاد هنری صادر شده است.

چاپ
>