X

رقابت حرفه‌‌‌ای موسیقایی در جشنواره موسیقی جوان/ جشنواره فرصتی برای نسل نوظهور موسیقی

یکشنبه, 21 شهریور 1400

به گزارش نای ، سیامک جهانگیری نوازنده نی و داور بخش آفرینش در تکنوازی با اشاره به دستاوردهای جشنواره موسیقی جوان طی سالها برگزاری گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان هم مانند دیگر جشنوارههای موسیقی تا امروز، راه دور و درازی را طی کرده است. اما درچندین سال اخیر، به دلایل متعدد توانسته به ثبات و جریانی رو به رشد  برسد. بهخصوص اینکه، جشنواره موسیقی جوان از معدود جشنوارههایی است در دوران برگزاری، شاخصههای فنی و تخصصی را حفظ کرده و با نظر به این شاخصهها توانسته درحالحاضر به جایگاه خوبی دست یابد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: دبیر جشنواره موسیقی جوان سالهاست که یک شخص ثابت است. همین مسئله باعث شده تا رویکرد جشنواره بهلحاظ مدیریت و برنامهریزی علمی، از استحکام خوبی برخوردار شود. ازاینها گذشته، تعامل دبیر جشنواره با داوران یکی دیگر از نکات مهم جشنواره موسیقی جوان به شمارمیرود. دراین سالها، آقای هومان اسعدی در جایگاه دبیر جشنواره جلسات خوبی با داوران هردوره داشته است که پرداختن به موضوعات فنی، تغییر رپرتوار درهر دوره و بهطور کلی قدمبرداشتن به سمت بهتر شدن جشنواره بعضی از محورهای این نشستها بوده است.

 

 

جهانگیری که داوری تکنوازی نی را نیز در جشنواره عهده دار است، در ادامه بیان داشت: خوشبختانه هرسال شاهد این مسئله هستیم که درجشنواره، استعدادهای زیادی  کشف و شناخته میشوند. این هم یکی دیگر از ویژگیهایی است که فقط درباره جشنواره موسیقی جوان به چشم میخورد و آن را از سایر رویدادهای مشابه متمایز ساخته است. بهخصوص این که، جشنواره موسیقی جوان دراین سالها تلاش کرده تا سمتوسوی مشخصی به برگزیدگان جشنواره در هر دوره ببخشد و آینده بهتری را پیش روی برگزیدگان این جشنواره ترسیم کند. از سوی دیگر، حضور جوانان در این جشنواره، ضمن آنکه به دیده شدن آنها کمک زیادی میکند، میتواند در تقویت انگیزههایشان برای ثباتبخشی به هدفی که در ذهن دارند هم موثر باشد. کما اینکه هرسال، شاهد حضور گستردهای از جوانان از اقصی نقاط  کشور درجشنواره هستیم که در فضای سالم وسازنده با یکدیگر به رقابت میپردازند.

سیامک جهانگیری خاطر نشان کرد: جوانانی که در جشنواره موسیقی جوان شرکت میکنند باید به این نکته توجه داشته باشند که جشنواره بههیچ عنوان،میدان مسابقه نیست. بلکه گردهمایی جوانان دراین رویداد میتواند به رفاقت میان آنها و تعامل و داد وستد فرهنگی خوب منجر شود. یکی از محاسن حضور جوانان دراین جشنواره این است که آنها صرفنظرازاینکه مجال مییابند تا درفضایی حرفهای به رقابت موسیقایی با یکدیگر بپردازند، نسبت به مباحثی نظیر اینکه  آینده شغلیشان دراین مسیر چگونه خواهد بود یا ادامه این مسیر چه چالشها و ظرفیتهایی را میتواند پیش روی آنها بگذارد، آگاهی پیدا کنند. درست است که داشتن استعداد، یکی از شروط شرکت دراین جشنواره است، اما به نظرم میبایست نسبت به ظرفیت استعداد شرکتکنندگان و درمرحله بعد، برگزیدگان جشنواره هم فرهنگسازی صورت بگیرد. کما اینکه جشنواره موسیقی جوان تاامروز چنین عملکردی داشته و  صرفا بهعنوان یک ابزار اجرایی نبوده است. ازاین روست که، اصلیترین هدف جشنواره موسیقی جوان را میتوان فراهم کردن عرصهای حرفهای و علمی برای جوانان این حیطه دانست.

داور بخش نی و آفرینش در تکنوازی جشنواره موسیقی جوان اضافه کرد: درست است که جشنوارهها همواره عرصههایی برای استعدادیابی هستند، اما همیشه باید این نکته را درنظرگرفت که نسبت به آینده برگزیدگان هر دوره از جشنواره هم تمهیداتی صورت بگیرد تا جوانانی که دراین جشنواره شرکت میکنند انگیزه بیشتری برای ادامه راه داشته باشند. هرچند، دراین  مسیر، نهادهای مرتبط هم میتوانند در  همیاری جشنوارهها دراین زمینه نقش داشته باشند.

سعید نایب محمدی: جشنواره موسیقی جوان فرصتی برای نسل نوظهور موسیقی

این آهنگساز که چندین دوره تجربه داوری بخش عود نوازی اینجشنواره را برعهده دارد، درباره تاثیرگذاری جشنواره ملیموسیقی جوان درجامعه بیان داشت:بی تردید برنامه ها یاجشنواره هایی از این دست در حمایت از تحرک و پویایی بدنهجوان موسیقی کشورمان که فرصت حضور درعرصه جدی‌ترموسیقی را نداشته‌اند بسیار تاثیر گذار خواهد بود و می تواندانگیزه خوبی در بهره بردن ازاین فرصت ها باشد تا این نسلنوظهور موسیقی بتوانند توانایی های خود را به منصهظهوربگذارند و بطور یقیین این امردر بالابردن استعداد و سطحتوانایی آنها اثر گذار خواهد بود و این اشتیاق و علاقمندی دربهبود روند کار آنها بسیار کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: بطوریقین ارزش و جایگاه جشنواره ملی موسیقیجوان متفاوت با دیگر جشنواره هایی  است که طی سال برگزارمی شود و به شخصه ارزش آن برای من بیش ازجشنواره هایدیگر است چرا که توجهش به رده های سنی پایین تر هم هستبویژه آنکه به گروه سنی الف و ب توجه بسیاری شده ودراین ردهسنی شاهد حضوراستعدادهای درخشانی هستیم که می توانندظرفیت های هنری خود را بروز بدهند و این انگیزه شاید روزنه ایباشد تا مسیر خود را بدرستی انتخاب کرده و قدم بردارند .

این نوازنده درخصوص تاثیرگذاری وارتباط جشنواره ملی موسیقیجوان با مراکزعلمی چون دانشگاه ها، هنرستان ها یا آموزشگاههای موسیقی گفت: باید بگویم برخی ازنوازنده های خوبی کهدرحال حاضر به تدریس سازعود می پردازند ، سالها قبل و درسنین کم و در دوره های مختلف در این جشنواره شرکت داشتندوبه رقابت پرداختند و صاحب مقام و رتبه شدند .

 

 

سعید نایب محمدی که چندین دوره داوری جشنواره ملی موسیقیجوان را برعهده داشته با اشاره به حضور حداکثری هنرمندان در قالب هیات داوران بیان داشت: من براین نظرم اعتبار هرنهاد و یاجشنواره‌ای بواسطه برگزار کنندگانش است و اعتبار این جشنوارههم به حضور آقای هومان اسعدی دبیر آن است که دراین چنددوره دبیری این جشنواره، بسیار موفق عمل کرده اند .آقای اسعدیاز اساتید برجسته حوزه‌ی نظری موسیقی ایرانی هستند و درزمینه موسیقی ایرانی بسیار فعالیت کرده و مقاله نوشته‌اند وشناخته شده هستند و نگاهشان به موسیقی بسیار موشکافانه ودقیق است و این دقت نظر موجب شده در انتخاب اساتیدی که باعنوان داور به این جشنواره دعوت می شوند، حساسیت خاصیداشته باشند و قطعا بسیار مهم است. به یاد دارم دوره‌های قبلیجشنواره بود و ما داورها بر سر انتخاب یک نفر از شرکت کنندهها به توافق نرسید بودیم به همین دلیل چندین بار فیلم اجرابازبینی شد و آقای اسعدی تاکید داشت تا آنجا که امکان دارد ودر توانمان است  حق کسی ضایع نشود. بنابراین وقتی اینحساسیت ها و دلسوزی ها وجود دارد بی شک اساتید هم ترغیبخواهند شد تا همکاریشان را به عنوان داور ادامه بدهند و حضورداشته باشند.

پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پاییز امسال به دبیریهومان اسعدی و مشارکت گسترده استادان موسیقی ایران باحمایت دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری بنیاد رودکیبرگزار می‌‌شود.

چاپ
>