X

تنوع در دیدگاه موسیقایی داوران رویداد مبارکی برای شرکت کنندگان است/ ظرفیت راه یافتگان به مرحله نهایی سنتور افزایش یابد

چهارشنبه, 24 شهریور 1400

به گزارش نای ،عماد توحیدی نوازنده،آهنگساز و مولف ساز دف و داور جشنواره پانزدهم موسیقی جوان درباره نقش جشنواره در ایجاد انگیزه و استعداد یابی نسل جوان موسیقی کشور گفت: این سوال را میتوان با رجوع به افزایش قابل توجه آمار شرکت کنندگان در این دوره پاسخ داد. جوانان بسیاری علاقه دارند در بطن یک رویداد رقابتی جدی قرار گیرند و جشنواره موسیقی جوان این امکان را برای آنان فراهم کرده است.

وی ادامه داد:جشنواره موسیقی جوان در شاخص تاثیر گذاری و پشتوانه سازی فرهنگی و حرفه ای برای موسیقی ایران رویدادی منحصر بفرد است. تقویت احساس لیاقت و اعتبار بخشی به خلاقیت هنری جوانان و همینطور زمینه سازی برای انطباق شرکت کنندگان با محیط های حرفه ای موجب محبوبیت این اتفاق در بین اهالی جوان موسیقی ایران شده و این اتفاق سطح انرژی در فعالیت هنری جامعه هدف را بالا برده است.

داور ساز دف پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در خصوص کیفیت آثار شرکت کنندگان که روز گذشته مورد داوری قرار گرفته اند، اظهار داشت:سطح آثار رسیده به جشنواره قابل قبول است اما میتوان باز هم به رشد بیشتر شاخص خلاقیت در دوره های آتی دل بست. جشنواره در هر دوره با بهسازی سیاست گذاری و شرایط برگزاری و بهره گیری از تجربه های دوره های گذشته، مشی و منش پخته تری پیدا کرده و این خود به یک ریل گذاری علمی تر و کارشناسانه تر می انجامد. خوشبختانه سکان دبیری جشنواره در اختیار تفکر آموزش علمی و دانشگاهی موسیقی ایران است و این تفکر در ذات خود مقوّم جریان سازی جدی و حرفه ای است.

مولف اولین کتاب شیوه دف نوازی در ایران با اشاره به فاکتورهای داوری در جشنواره گفت:فاکتور اصلی در داوری جشنواره های هنری، شناسایی عامل زیبایی و تحسین آن است. سنجش کیفیت صدادهی ساز در فرآیند نوازندگی و بررسی رفتار موسیقایی نوازنده در مواجه با ریتمهای متنوع همه بر محور خلق زیبایی است و از این طریق شرکت کننده مستعد و خلاق اجرای خود را برجسته و متمایز میکند.

عماد توحیدی داور بخش دف نوازی جشنواره پانزدهم موسیقی جوان در ادامه  به مشکلات نوازندگی در میان آثار این دوره ازجشنواره بیان داشت:بزرگترین مشکل دهه اخیر در نوازندگی ساز دف اتکاء بر جنبه های نمایشی در اجرا و تولید حجم زیادی از اصوات شلخته و درهم ریخته در برخی اجراهاست بطوریکه حتی شنیدن کامل برخی قطعات برای هیات داوری با دشواری همراه بود و متاسفانه نوازندگی بدور از شناخت فرهنگ این ساز و تهی از فهم و درک ظرایف ، دقایق و لطایف حسی این ساز در برخی از اجراها وجود داشت.مطالب ریتمیک و تکنیکهای ارائه در هر ساز کوبه ای ساختار فرهنگی و زیباشناسانه منحصر بفرد و مستقلی دارد و نمیتوان با تساهلی نامعقول سلوک نوازندگی دیگر سازهای کوبه ای را بر روی دف پیاده کرد و به کهن الگوهای حسی آن آسیب زد.

وی درباره حضور داورانی با سبکهای مختلف نوازندگی در قالب  هیات داوری جشنواره موسیقی جوان گفت:تنوع در دیدگاه موسیقایی در بین اعضای هیات داوران رویکرد مبارکی برای شرکت کنندگان است و در وهله اول اتهام انتساب جشنواره به تفکری خاص در موسیقی را خنثی میکند. هنرمندان شرکت کننده بسته به شرایط متفاوت در بستر سبک ها و مکاتب آموزشی متنوعی رشد کرده اند و نیاز است که این تنوع دیدگاه در هیات داوران چنین جشنواره ای وجود داشته باشد.

عماد توحیدی همچنین در خصوص نقش جشنواره موسیقی جوان در آینده موسیقی کشور خاطر نشان کرد:ارتقاء سطح انگیزه فعالان جوان، ایجاد فضای پرشور رقابتی و شناسایی و معرفی هنرمندان مستعد در شاخه های متفاوت هنر موسیقی در ایران از مهمترین این اهداف است.حضور دکتر هومان اسعدی بعنوان دبیر جشنواره در کنار اعتباربخشی علمی_هنری ویژه به جشنواره موجب تحکیم مبانی و وجود نظم قابل تحسین در فرآیند برگزاری جشنواره موسیقی جوان است و این خود در میزان مشارکت کیفی و کمّی جوانان و داوران رشته های مختلف هنر موسیقی عاملی تعیین کننده است.

ظرفیت راه یافتگان به مرحله نهایی سنتور افزایش یابد

احمد رضاخواه نوازنده و داوربخش سنتور جشنواره پانزدهم موسیقی جوان نیز گفت:هنر و هنرمند همواره از ضرورتهای هرجامعهای به شمارمیروند و هنرمند برای آنکه بتواند وظیفه خود را درست انجام بدهد، نیاز به انگیزه و واکنش مخاطب دارد تا اثر خود را ارائه دهد. ازاین نظر، جشنوارهای مانند جشنواره موسیقی جوان را باید فرصتی برای جوانان شرکتکننده دانست که میتوانند باحضور دراین جشنواره، فعالیت موسیقایی خود را محک بزنند و به کسب تجربه بپردازند.

وی ادامه داد:شکی نیست که جشنواره موسیقی جوان در سالهای برگزاری توانسته بهعنوان یک ضرورت برای موسیقی معاصر قلمداد شود. جای خوشبختی است که جشنواره موسیقی جوان در ردیف رویدادهایی بوده که توانسته تداوم داشته باشد. چرا که استمرار؛ مهمترین ویژگی یک جشنواره به شمارمیرود.

رضاخواه درباره سطح کیفی آثار این دوره گفت: در رده سنی الف ،متقاضی در رشته سنتور به نسبت سالهای قبل افزایش داشته است. البته دراین دوره، رپرتوار سختتری برای شرکتکنندگان دراین بخش درنظر گرفته شده است تا هنرجویان توانمندتری به ارائه اثر بپردازند. باوجود آنکه دستگاه ماهور برای نوازندگان جوان این شاخه در نظرگرفته شده بود و تصور میرفت که تعداد اندکی دراین بخش شرکت کنند، اما متقاضی زیاد بود. بهطوری که دربخش الف، ۱۷۳نفر شرکت کردهاند که این نشانگر پتانسیل بالا در بین نوازندگان جوان سنتور است. ضمن اینکه، کیفیت اجرای این تعداد از شرکتکنندگان هم نسبتا مطلوب ارزیابی میشود. درواقع، از این تعداد حدود ۶۰ شرکتکننده توانستند موردقبول داوران واقع شوند و به نسبت سن و سال خود عملکرد راضی کنندهای داشته باشند.

این داور جشنواره موسیقی جوان اضافه کرد: در گروه سنی ب و ج ، متقاضی کمتر بود و کیفیت هم به همان نسبت در سطح پایینتری قرار داشت. البته نوازندگان خوبی دراین بین وجود داشت؛ ولی درمجموع در قیاس با سالهای گذشته، سطح آثار و همینطور تعداد شرکتکنندگان این بخش کمتر بوده است.  

این نوازنده سنتوراظهار داشت: به نظر میرسد،یکی از کارهایی که باید دردوره آتی جشنواره موردتوجه قراربگیرد این است که ظرفیت شرکتکنندگان برای رسیدن به مرحله دوم افزایش یابد. امسال، تعداد شرکتکنندگانی که به مرحله دوم رسیده اند ،اندک است. بهعنوان مثال، ازبین دویست وپنجاه نوازنده سنتور که از مجموع سه رده سنی درجشنواره شرکت کردهاند، فقط به اندازه ۳۰ نفر ظرفیت وجود دارد که به مرحله دوم راه یابند و دراین بین، نزدیک به ۲۲۰ شرکتکننده از رسیدن به مرحله دوم باز میمانند. امیدوارم این ظرفیت در دورههای آتی جشنواره گسترش یابد و تعداد بیشتری بتوانند به مرحله دوم راه یابند. البته محقق شدن این مسئله نیازمند بودجه و امکاناتی مانند تخصیص سالنهای مناسب است تا افراد بیشتری امکان رسیدن به مرحله دوم را داشته پیدا کنند.

رضاخواه در ادامه بیان داشت: دراین سالها استعدادهای زیادی از رهگذر برگزاری جشنواره موسیقی جوان به جامعه موسیقی معرفی شده است که اغلب آنها امروز هنرمندان شناختهشدهای هستند. ولی معمولا به این شکل است که بعداز پایان هر جشنواره، برای اشتغال برگزیدگان، چشماندازی معمولا وجود ندارد و چارهاندیشی صورت نمیگیرد.دراین ارتباط باید به اساسنامه و آییننامه جشنوارهها مراجعه کرد و به این مسئله رسید که نهتنها جشنوارهها موظفند دراین زمینه چشماندازی را برای برگزیدگان جوان متصور شوند، که سیاستگزاران فرهنگی هم باید چنین چشماندازی را مدیریت کنند و برنامههایی را برای جوانان تدارک ببینند.  

داوری مرحله مقدماتی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در حال انجام است که با اتمام ارزیابی آثار توسط هیئت های داوری،اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام می شود.

چاپ
>