به گزارش نای، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از ضبط اجراهای جشنواره گفت: بیماری کرونا در کنار اینکه تهدید بزرگی علیه زندگی مرسوم انسانی است، فرصت بهره‌برداری از جهان و فضای مجازی را بیشتر کرده است. جهان مجبور شد آنچه را که شاید در یک بستر زمانی طولانی‌تری به وقوع می‌پیوست، در این بازه زمان اجرا کند. کوچ ارائه آثار و تماشا و مواجهه با آثار هنری از طریق جهان مجازی یکی از این رویکردها است.

حسینی ادامه داد: طبیعتاً الآن زمان کوتاهی است برای اینکه کارشناسان‌ و برنامه‌ریزان درباره ارائه آثار هنری در فضای مجازی داوری قابل توجهی داشته باشند ولی روندی که تاکنون پیش رفته نشان می‌دهد که فضای مجازی دسترس‌پذیری هنر را فراوان‌تر می‌کند. رخدادهایی که در طول ۱۱ ماه گذشته به صورت مجازی برگزار شده، نشانه افزایش  مخاطبان است ولی در عین حال این موضوع می‌تواند یک آسیب نیز باشد. باید تمهیدی اندیشده شود که شکل اجرای زنده آثار هنری و مواجه هنرمند و مخاطب پس از رفع کرونا به فراموشی سپرده نشود تا هر دو ‌ ظرفیت‌ یعنی اجرای زنده آثار و اجراهای هنری و به صورت مجازی در کنار هم استمرار یابد. بنابراین پس از کرونا هم اجراهای برخط می تواند در کنار اجراهایی با حضور مخاطبان ادامه یابد.

معاون هنری در ادامه گفت: از نظر مهارت، تکنیک اجرا و نحوه ارائه  پیشرفت گروه‌ها دیده می شود و نکات دیگری مانند ادبیات به‌عنوان محور مولد و پیشران هنر نیازمند این است که به آن توجه بیشتری شود و ادبیات می‌تواند این چرخه را به گردش بهتری سوق دهد.