X

بازدید معاون هنری از هنرستان هنرهای زیبا و موسیقی تبریز

چهارشنبه, 9 تیر 1400

به گزارش نای سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اکبر صفی پور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری صبح چهارشنبه ۹ تیرماه از هنرستان هنرهای زیبا میرک و هنرستان موسیقی اقبال آذر تبریز بازدید کردند.

حسینی با اشاره به نقش هنرستان ها در آموزش هنر در بیش از یکصد سال گفت: هنرستان های هنرهای زیبا و موسیقی نقش موثری در آموزش هنر داشته اند و با توجه به اهمیت آموزش هنر، توسعه کمی و کیفی هنرستان ها در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۹ هنرستان در کشور فعال بود که این تعداد تا مهرماه امسال به ۵۶ هنرستان می رسد و سال تحصیلی آینده همه استان ها دارای هنرستان هنرهای زیبا هستند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: تبریز از شهرهایی است که آموزش هنر در آن سابقه بیش از یک قرن دارد. پس از اینکه سال ۱۳۹۷ جشن یکصد سالگی هنرستان موسیقی تهران برگزار شد، یکصد سالگی آموزش هنر و هنرستان میرک تبریز در سال نیز در سال ۱۳۹۸ برگزار شد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرستان میرک و اقبال آذر تبریز بازدید کرد.

سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اکبر صفی پور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری صبح چهارشنبه ۹ تیرماه از هنرستان هنرهای زیبا میرک و هنرستان موسیقی اقبال آذر تبریز بازدید کردند.

حسینی با اشاره به نقش هنرستان ها در آموزش هنر در بیش از یکصد سال گفت: هنرستان های هنرهای زیبا و موسیقی نقش موثری در آموزش هنر داشته اند و با توجه به اهمیت آموزش هنر، توسعه کمی و کیفی هنرستان ها در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۹ هنرستان در کشور فعال بود که این تعداد تا مهرماه امسال به ۵۶ هنرستان می رسد و سال تحصیلی آینده همه استان ها دارای هنرستان هنرهای زیبا هستند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: تبریز از شهرهایی است که آموزش هنر در آن سابقه بیش از یک قرن دارد. پس از اینکه سال ۱۳۹۷ جشن یکصد سالگی هنرستان موسیقی تهران برگزار شد، یکصد سالگی آموزش هنر و هنرستان میرک تبریز در سال نیز در سال ۱۳۹۸ برگزار شد.

چاپ
>