X
ویژه ی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان:

بابک راحتی: ما در این دوره از «جشنواره ملی جوان» با نوازندگان بسیار خوبی روبه رو هستیم

پنجشنبه, 21 تیر 1397

بابک راحتی نوازندگان بخش شمال خراسان جشنواره دوازدهم را بسیار پخته ارزیابی کرد و گفت:
ما در این دوره از «جشنواره ملی جوان» با نوازندگان بسیار خوبی روبه رو هستیم وبه طبع اگر بخواهیم شرکت کنندگان را نسبت به سال گذشته ارزیابی کنیم، باید بگویم که گروه «الف» چه به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و چه از نظر بحث استعداد در سطح خیلی خوبی قرار داشتند و همین طور گروه های «ب» و «ج» هم نوازنده های پخته ای را در خودشان جای داده بودند و تا این جای کار، همه چیز از نظر من راضی کننده بوده است.
این هنرمند ضمن موثر خواندن برگزاری جشنواره ها در ایجاد انگیزه میان جوانان نوازنده، به تدوین برنامه های مشخص و پیگیری فعالیت های آتی نفرات برتر اشاره کرد و ادامه داد:
جشنواره بیش تر در ایجاد انگیزه موثر بوده است. چرا که پس از پایان جشنواره ما برنامه های مدون و مشخصی را برای نظارت و راهنمایی نفرات اول تا سوم حداقل، نداریم و باید روی این قسمت تمرکز بیشتری صورت بگیرد. اما در کل برگزاری جشنواره و ذهنیتی که به خصوص در جوانان شهرستانی ما ایجاد می کند و او را تشویق و ترغیب می نماید با سعی بیشتر، می تواند در این جشنواره شرکت کند و در جمع اساتید حاضر به اجرا بپردازد و به نوعی معرفی گردد. در این سطح و ایجاد انگیزه، جشنواره ها همیشه موفق هستند و جشنواره جوان توانسته تا امروز تاثیرات خوبی را به جا بگذارد.

چاپ
>