X

آموزش سلفژ حقگو منتشر شد

نویسنده: انجمن موسیقی ایران

دوشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۹

کتاب «تربیت شنوایی؛ آموزش سلفژ براساس تریادهای ماژور با روش ساده»، تألیف محمد حقگو از سوی انتشارات ماهور روانۀ بازار نشر موسیقی شد.

به گزارش نای، در مقدمه کتاب آمده است: هر نت‌نوشتۀ موسیقی دارای دو ویژگی فرکانس و زمان است و برای هنرجویان موسیقی، توانایی سرایش فرکانس‌های متفاوت، دشوارتر از رعایت زمان و درک کشش‌های مختلف نت‌های موسیقی است. تریادهای ماژور، ترکیب‌های صوتی بسیار دقیقی هستند که می‌توانند یادگیری سرایش صحیح فواصل مختلف موسیقایی را بسیار ساده نمایند. این یادگیری زمانی ساده‌تر خواهد شد که طبیعت فیزیکی اصوات موسیقایی در مسیر یادگیری، به‌صورت آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند.

>