انجمن موسیقی ایران
https://nay.ir

گزارش تصویری سیزدهمین روز جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان

عکاس: کیان معاذیان