X
// اخبار جشنواره موسیقی جوان نت های یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

نت های یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

Profile photo of itteam

نویسنده: Support

دوشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نت های یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان جهت متقاضیان محترم به شرح ذیل می باشد و با کلیک بر روی هر گزینه می توانید نت مورد نظر را دانلود نمایید. لازم به ذکر است که نت های بقیه سازهای کلاسیک در روزهای آتی  بر روی سایت گذاشته خواهد شد.

 

دریافت جزئیات فراخوان

 

کمانچه : رده سنی الف
  کمانچه : رده سنی ب

Viola: رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Viola: رده سنی الف – مرحله نهایی
  Viola: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Viola: رده سنی ب – مرحله نهایی
  Viola: رده سنی ج – مرحله ابتدایی
  Viola: رده سنی ج – مرحله نهایی

Violin: رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Violin: رده سنی الف – مرحله نهایی
  Violin: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Violin: رده سنی ب – مرحله نهایی
  Violin: رده سنی ج – مرحله ابتدایی
  Violin: رده سنی ج – مرحله نهایی

Horn : رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Horn : رده سنی الف – قطعات نهایی
  Horn : رده سنی ب – مرحله ابتدایی و نهایی
  Horn : رده سنی ج- مرحله ابتدایی
  Horn : رده سنی ج- مرحله نهایی

Flute: رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Flute: رده سنی الف – قطعات انتخابی
  Flute: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Flute: رده سنی ب – قطعات انتخابی
  Flute: رده سنی ج – مرحله ابتدایی
  Flute: رده سنی ج – قطعات انتخابی

Clarinet: رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Clarinet: رده سنی الف – مرحله نهایی
  Clarinet: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Clarinet: رده سنی ج – مرحله ابتدایی

Setar: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Setar: رده سنی ب – مرحله نهایی
  Setar: رده سنی ج – مرحله نهایی

Ney: رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Ney: رده سنی الف – مرحله نهایی
  Ney: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Ney: رده سنی ج – مرحله ابتدایی
  Ney: رده سنی ج – مرحله نهایی

Guitar : رده سنی الف – مرحله ابتدایی
  Guitar: رده سنی الف – قطعات انتخابی
  Guitar: رده سنی ب – مرحله ابتدایی
  Guitar: رده سنی ب – قطعات انتخابی
  Guitar: رده سنی ج – مرحله ابتدایی
  Guitar: رده سنی ج – قطعات انتخابی

Cello : رده سنی الف – مرحله ابتدایی
Cello : رده سنی الف – مرحله نهایی
Cello : رده سنی ب – مرحله ابتدایی
Cello : رده سنی ب – مرحله نهایی
Cello : رده سنی ج – مرحله ابتدایی
Cello : رده سنی ج – مرحله نهایی

Oboe : رده سنی الف – مرحله ابتدایی
Oboe : رده سنی الف – مرحله نهایی
Oboe : رده سنی ب – مرحله ابتدایی
Oboe : رده سنی ب – مرحله نهایی
Oboe : رده سنی ج – مرحله ابتدایی
Oboe : رده سنی ج – مرحله نهایی

Trumpet : رده سنی الف – مرحله ابتدایی و نهایی
Trumpet : رده سنی ب – مرحله ابتدایی و نهایی
Trumpet : رده سنی ج – مرحله ابتدایی و نهایی

Ood : رده سنی الف – مرحله نهایی
Ood : رده سنی ب – مرحله ابتدایی
Ood : رده سنی ج – مرحله ابتدایی
Ood : رده سنی ج – مرحله نهایی

>